Algemene voorwaarden MailFlirts.nl

Op MailFlirts.nl kunt u vrijblijvend een profiel aan maken en publiceren. Door middel van dit profiel kunt u in contact komen met andere gebruikers. Bij het gebruik van de Website gelden onderstaande voorwaarden. Door registratie of ander gebruik van de Website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

MailFlirts.nl is niet verantwoordelijk voor de aanmeldingen op de website. MailFlirts.nl kan hier niet aansprakelijk op worden gesteld.

 

Artikel 1. Registratievoorwaarden

Om alle functies van de website te kunnen gebruiken dient u zich aan te melden op de website. Dit kan met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

Indien u zich aanmeld dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bij registratie dient u de gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen. Uiteraard mag u wel een pseudoniem gebruiken, maar uw gebruikersnaam mag niet onfatsoenlijk, misleidend of onwettig zijn. Deze gegevens dienen binnen zeven dagen ingevuld te zijn.

Iedere gebruiker mag slechts 1 profiel aan maken. Deze dient voor u zelf te zijn. U mag geen profielen voor anderen aanmaken of gebruiken, of meerdere profielen voor uzelf. Bij constatering van overtreding van deze regel worden alle betreffende profielen opgeheven.

Uw wachtwoord dient u strikt vertrouwelijk te behandelen. Wij mogen er vanuit gaan dat al hetgeen na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord gebeurt, onder uw verantwoordelijkheid en toezicht gebeurt. MailFlirts.nl kan hier voor geen verantwoordelijkheden nemen.

 

Artikel 2. Publicatie van informatie

Op de website kunt u op uw profiel informatie over uzelf publiceren, zoals teksten en foto’s, en berichten versturen naar anderen.

U bepaalt zelf welke informatie u plaatst, maar deze mag niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of de Nederlandse wet. In het bijzonder is het verboden om informatie te plaatsen die smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiende informatie bevat, commerciële dienstverlening aanbiedt of daartoe uitnodigt, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie naar materialen die inbreuk maakt op hun rechten, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens of foto’s van derden, overlast of storingen veroorzaakt bij andere gebruikers van de Website of andere internetgebruikers, kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

Uw profiel en andere publiek zichtbare informatie mag geen contactgegevens bevatten, zoals een e-mail- of msn-adres, telefoonnummer, Skype-adres, handelsnaam, merknaam, of een verwijzing naar een andere bron (zoals een hyperlink naar een website of de naam van een Facebook-, Hyves- of ander profiel) waar deze te vinden is.

Foto’s dienen alleen uzelf te tonen en geen andere personen of zaken. Foto’s dienen door uzelf gemaakt te zijn of met toestemming van de fotograaf te worden geplaatst.

Wij mogen de door u geplaatste informatie gebruiken voor de dienstverlening op de Website, in alle vormen die wij nu of in de toekomst realiseren. Wij mogen geanonimiseerde informatie gebruiken in reclame voor de Website.

 

Artikel 3. Privéberichten

Via de Website kunt u privéberichten sturen aan andere gebruikers, en privéberichten ontvangen van andere gebruikers.

Wij hebben geen controle of invloed op de inhoud van privéberichten. Wij adviseren u dringend gepaste zorg te betrachten wanneer u reageert op een privébericht van een ander. Dit in het bijzonder wanneer u om persoonlijke gegevens of foto’s van uzelf wordt gevraagd.

De Website is bedoeld als dienst om vrijblijvend te communiceren met anderen. Wij kunnen niet garanderen dat personen met wie u contact legt, daadwerkelijk zijn wie zij pretenderen te zijn of dat zij bereid zijn tot een ontmoeting buiten de Website om. Mensen zijn vrij om pseudoniemen te gebruiken en ingevulde informatie zoals woonplaats of voorkeuren kan onjuist zijn zonder dat wij daar controle op kunnen uitoefenen. Het staat u natuurlijk vrij een correspondentie met een ander op elk moment te beëindigen.

Wij zullen geen kennis nemen van middels de Website verzonden of opgeslagen privéberichten, tenzij dat expliciet met u afgesproken is, er een concreet vermoeden van misbruik van de Website of schending van deze gebruiksvoorwaarden is, de kennisneming noodzakelijk is voor een goede werking van de Webapplicatie of wij daar wettelijk of krachtens bevoegd gegeven bevel toe verplicht is. In zulke gevallen zullen we ons zich inspannen de kennisneming tot een minimum te beperken en geheimhouding betrachten omtrent hetgeen waarvan kennis genomen is.

Wij kunnen personen inschakelen om contacten via de Website aan te gaan om zo de gebruiksbeleving te verhogen. Het staat u natuurlijk vrij een correspondentie met een ander op elk moment te beëindigen.

 

Artikel 4. Toezicht en overtredingen

Indien wij een vermoedelijke schending, misbruik of overlast bij uw gebruik van de Website constateren, zijn wij gerechtigd om alle redelijke maatregelen te nemen om dit te beëindigen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan, ook niet als het vermoeden onjuist bleek. Wij zullen u indien mogelijk informeren over deze maatregelen. U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden betreffende door u geplaatste informatie.

Wij controleren niet vooraf de inhoud van publicaties op de Website, en kunnen dus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of misleidende inhoud. Wel zullen wij op basis van klachten in actie komen en zo nodig maatregelen nemen.

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

Voor het versturen van privéberichten en andere functionaliteiten kan een betaling worden gevraagd. Betalingen worden via credits verricht, die via uw account kunnen worden aangekocht via de door ons beschikbaar gestelde betaalmethoden. Een betaling is definitief en kan niet worden teruggedraaid.

Aangekochte credits kunnen niet worden ingewisseld voor geld of geannuleerd. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing omdat het hier een vorm van dienstverlening betreft die met uw instemming direct wordt geleverd.

De kosten voor aanschaf van credits moeten bij vooruitbetaling worden voldaan. Totdat uw betaling is ontvangen, zal uw aanvraag niet worden goedgekeurd.

Wij mogen de bedragen op elk moment aanpassen. Prijswijzigingen worden op de Website gemeld. De wijzigingen gelden alleen voor credits aangeschaft na deze melding. Het aantal credits vermeld op de Creditpagina is leidend. Creditvermeldingen elders op deze of externe websites, zijn niet of uitsluitend tijdens speciaal daarvoor ingerichte lezersacties geldig. 

Credits zijn één jaar na aanschaf geldig en kunnen daarna door ons ongeldig worden verklaard. Bij beëindiging van uw account (ongeacht reden) vervallen per direct alle nog niet gebruikte credits.

 

Artikel 6. Beschikbaarheid van de Website

Wij doen ons best om ononderbroken beschikbaarheid van de Website en achterliggende systemen en netwerken te realiseren. Evenzo doen wij ons best om de Website up-to-date, correct functionerend en veilig te houden. Wij kunnen echter geen harde garanties hierover doen.

Wij mogen de Website van tijd tot tijd aanpassen naar eigen inzicht. Waar het substantiële aanpassingen betreft, zullen wij zo veel mogelijk u tijdig informeren.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor iedere andere vorm van schade, zoals indirecte schade, schade als gevolg van verlies van gegevens of reputatieschade is uitgesloten.

 

Artikel 8. Duur van de overeenkomst

U kunt van de Website gebruik maken voor zolang als u zich aan de voorwaarden houdt. U kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen door uw account op te heffen via het controlepaneel. De credits die op dat moment in bezit zijn komen dan te vervallen.

Wij mogen uw account opheffen bij geconstateerde schending van de gebruiksvoorwaarden of misbruik van de Website. Indien redelijkerwijs haalbaar zullen wij u eerst een waarschuwing geven. Tevens mogen wij uw account opheffen als u minstens zes maanden niet ingelogd hebt op uw account.

Na beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht de reden, zijn wij gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen informatie te wissen of ontoegankelijk te maken en uw account op te heffen. U verliest dan tevens alle credits die nog niet besteed zijn.

 

Artikel 9. Wijzigingen van de overeenkomst

Wij mogen deze voorwaarden op ieder moment wijzigen.

Indien u een wijziging niet wenst te accepteren, kunt u de Website niet langer gebruiken na deze periode. Het gebruik van de Website na afloop van deze periode zal worden opgevat als instemming met de wijzigingen.Uitgeverij Johni Media
Postbus 8000
3009AA Rotterdam
Netherlands

Telefoonnummer: 010-2207390
E-mailadres: info@johnimedia.nl
KvK-nummer: 24295169
Btw-identificatienummer: NL134227554B01

Gebruikersnaam: * Wachtwoord: *
 
Snel inschrijven
Naam
E-mail
Snel zoeken
Zoeken
Andere links